„Produkcja innowacyjnych ciągów technologicznych TYTAN ONE”

projekt POIR.03.02.01-06-0034/15

poddziałanie 3.2.1   Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu:  Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa PROTECHNIKA. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki zrealizowanym pracom badawczo-rozwojowym, co pozwoliło opracować nowy produkt. Celem bezpośrednim jest wdrożenie innowacji produktowej na skalę międzynarodową. Nowym produktem jest linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) TYTAN ONE na bazie frakcji podsitowej odpadów komunalnych. Projekt jest zgodny z celami działania 3.2.1. tj. podnosi innowacyjność oraz konkurencyjność firmy. Projekt jest zgodny z celami osi III POIR. Projekt pozytywnie wpłynie na gałęzie gospodarki związane z zagospodarowaniem odpadów, produkcją i wykorzystaniem paliw alternatywnych (ciepłownictwo, elektrownie).

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu zostanie uruchomiony nowy zakład p

rodukcyjny. Projekt zwiększy przychody naszej firmy, dzięki czemu stanie ona jeszcze bardziej konkurencyjna na rynku produkcji maszyn i urządzeń.

Wartość projektu:  29 332 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 20 000 000,00 PLN.

 

Projekt POIR.04.01.02-00-0019/16, akronim BIOZIN

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu

Firma PROTECHNIKA ŁUKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest partnerem projektu BIOZIN

Strona projektu:   https://biozin.wordpress.com/

Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, www.is.pw.edu.pl

Kierownik naukowy projektu: dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
Kierownik zarządzający: dr inż. Piotr Manczarski
Czas trwania: 2016-2019

Źródło finansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV:  Zwiększenie  potencjału  naukowo-badawczego;

Działanie 4.1:  Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB)

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego wykorzystującego wypełnienie z surowców odpadowych, dostosowanego do oczyszczania i dezodoryzacji specyficznych gazów procesowych wraz z projektem technicznym, mogącym stanowić przedmiot zastrzeżenia patentowego. Koncepcja biofiltru zespolonego jest rozwiązaniem innowacyjnym, nie stosowanym w skali przemysłowej, pozwalającym na optymalizację parametrów eksploatacyjnych i efektów ograniczenia emisji, a jednocześnie przyczynia się do lepszego wykorzystania surowców odpadowych zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym (ang circular economy).

Oczekiwane rezultaty: W projekcie przewidziano realizację sześciu etapów badawczych, trzy z nich będą obejmowały badania przemysłowe, a trzy kolejne eksperymentalne prace rozwojowe. Efektem finalnym Projektu BIOZIN będzie opracowanie patentu przez Politechnikę Warszawską i wdrożenie przez Partnera przemysłowego.  wypracowanego rozwiązania ­– biofiltru zespolonego – w pełnej skali technicznej.

Wartość projektu      

  • Całkowita wartość projektu 4 185 519,98 zł
  • Wkład Funduszy europejskich 3 319 836,98 zł